Dárkové poukazy

Všeobecné smluvní podmínky


Všeobecné smluvní podmínky Lázní Luhačovice, a. s. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Lázněmi Luhačovice, a.s., Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice (dále jen Lázně) a klientem - fyzickou osobou, která pobyt v Lázních jako objednatel objednává (dále jen klient).


I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává pobyt v Lázních písemnou objednávkou, kterou podává Lázním poštou, faxem, elektronickou poštou nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou:

 • jméno a příjmení klienta, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, příp. e-mail)
 • název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb), počet osob, termín pobytu, délka pobytu, místo (hotel nebo penzion) a kategorie (pokoj) ubytování

Objednává-li tuzemec pobyt pro cizince, je klient povinen tuto skutečnost uvést. Po řádně vystavené a podané objednávce je klient svou objednávkou vázán. Potvrzením objednávky Lázněmi vzniká mezi klientem a Lázněmi smluvní vztah. Lázně se zavazují zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit Lázním smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce, kterou klient podal a Lázně potvrdily.


II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

 • být dostatečně a úplně informován Lázněmi o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně
 • na řádné poskytnutí jím objednaných, Lázněmi potvrzených a zálohově zaplacených služeb
 • kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII.
 • reklamovat vady poskytovaných služeb podle Reklamačního řádu Lázní
Klient je povinen:
 • úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky
 • zaplatit Lázním v požadovaném termínu formou zálohy plnou cenu za pobyt
 • respektovat předpisy zařízení jejichž služby využívá
 • pečlivě si překontrolovat Lázněmi vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně Lázně

III. Povinnosti Lázní ke klientovi

Lázně jsou povinny:

 • poskytnout klientovi důležité informace k pobytu
 • potvrdit klientovi řádně objednaný pobyt a poskytnout klientovi písemně informace k nástupu na pobyt
 • zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě
 • v případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt nebo pokud vzniknou stornovací poplatky rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných Lázněmi jsou uvedeny v katalogu Zdravotní dovolená Wellness, na www.lazneluhacovice.cz, speciálních nabídkových listech nebo cenících.

Úhradu objednaných služeb provádí klient formou 100% zálohy za jím objednané a Lázněmi potvrzené služby. Záloha musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt, není-li u pobytů vypsaných Lázněmi na konkrétní termín (např. silvestrovské pobyty) v potvrzení pobytu stanoveno jinak. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 30 dnů a méně před nástupem na pobyt, je klient o způsobu placení pobytu informován v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky pobytu.


Úhradu objednaných služeb může klient provést:
 1. bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účty Lázní:
  č. ú. 21009-661/0100 u Komerční banky, a.s
  č. ú. 1404928379/0800 u České spořitelny, a.s.
 2. poštovní poukázkou A
 3. platební kartou
 4. platbou v hotovosti

Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu uvedeném v potvrzení pobytu, mohou Lázně od potvrzené objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné storno objednaných služeb. Úhradou zálohy se rozumí její připsání na účet Lázní.

V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem a klient bude platit pobyt na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti), musí být úhrada pobytu provedena v recepci hotelu před poskytnutím první služby Lázněmi.


V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené Lázněmi. Potvrzení pobytu, které klient obdrží obsahuje následující údaje: jméno a příjmení klienta, termín pobytu, název pobytu a ubytovacího zařízení, kategorii pokoje, počet osob, výpis objednaných služeb, cenu a termín úhrady. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně pracovnici prodejního oddělení Lázní, která potvrzení vystavila.


VI. Nástup na pobyt

Při nástupu se klient v recepci ubytovacího zařízení Lázní prokáže občanským průkazem, průkazem zdravotní pojišťovny (u příspěvkové lázeňské péče) a potvrzením pobytu. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.


VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Lázním. Lázním vzniká nárok na zaplacení odstupného (dále jen stornovacího poplatku), které je stanoveno podle délky doby mezi dnem storna a prvním dnem potvrzeného pobytu.

Stornopoplatky jsou účtovány z celkové, tj. potvrzené ceny pobytu následovně:

Storno pobytu provedeno: Výše stornovacího poplatku v %
28 dnů a více bez stornovacího poplatku
27 - 7 dnů 20% z ceny pobytu
6 dnů a méně
nebo nenastoupení na pobyt bez předchozího storna
40% z ceny pobytu

Dnem storna je skutečný den doručení písemného storna Lázním a započítává se do výše uvedeného počtů dní rozhodných pro výpočet stornovacích poplatků, první den pobytu se do tohoto počtu dní nezapočítává. V případě stornované objednávky provedou Lázně nejpozději do 14 dní vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy s odečtenými stornopoplatky, pokud tyto vzniknou. Stornovací poplatky nebudou účtovány v případě, že v účasti na pobytu klientovi zabránily následují okolnosti - náhlé onemocnění doložené lékařským potvrzením, živelná pohroma, úmrtí člena rodiny (rodiče, manžel(ka), dítě).


VII. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 8. 2006. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Lázněmi a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použijí Lázně pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Lázněmi a klientem.

Hlavní strana   |   Kontakt
Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, Česká republika, telefon: 577 120 700, fax: 577 132 526, e-mail: alexandria@lazneluhacovice.cz, www.hotelalexandria.cz